Skip to main content

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu mesta Martin potrebuje veľkú zmenu

uverejnené: 20. jún 2024

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu mesta Martin potrebuje veľkú zmenu. Po uplynulých rokovaniach mestského zastupiteľstva a sledovaní zápisníc zo zasadnutí tejto konkrétnej komisie musím konštatovať, že komisiu mesto buď vôbec nepotrebuje (a teda sa môže zrušiť) alebo treba členov odvolať a vyskladať ju kompletne nanovo.

Prečo?

Naša organizácia vypracováva alebo participuje na rôznych grantových žiadostiach (nie len v Martine), ktoré pripravujeme v rámci vlastných aktivít či poskytujeme konzultácie partnerom z neziskového sektora. Do uvedenej komisie sme vypracovávali žiadosť o dotáciu napriek tomu, že sme vedeli, že nie sú celkom jasné hodnotiace kritériá.

Čo do istej miery vnímam ako risk, avšak čo sme nečakali, že naša žiadosť bude vyhodnotená ako neúspešná v podstate bez nejakého logického a objektívneho dôvodu...

V čom je prvý problém?

Po zverejnení zápisnice sme zistili, že samotní členovia komisie predkladali projekty organizácií, ktoré buď priamo zastupujú alebo sú tam projekty, kde sami členovia figurujú v prepojeniach.

Zápisnica neobsahuje ani informácie, ktoré si vyžaduje VZN č. 130 o prideľovaní dotácii, priamo §9 (4) uvádza, že "Príslušná komisia vydá ku každej žiadosti o poskytnutie dotácie stanovisko o jej odporučení alebo neodporučení a navrhovanej výške dotácie."

Stanoviská sa v zápisnici nenachádzajú, preto majú poslanci, ktorí následne rozhodujú o pridelení dotácie, sťažené podmienky.

1. otázka je: Prečo tam nie sú?

Cez infozákon sme si vyžiadali zoznam subjektov spolu s výškou požadovaných financií, aby sme teda vedeli, o čom sa rokovalo... Subjekty, ktoré rovnako ako my dotáciu nedostali, oslovíme a pokúsime sa im pomôcť nájsť inú formu financovania projektov.

V čom je druhý problém?

VZN č. 130 hovorí o oprávnených a neoprávnených výdavkoch, čo je samozrejme ošetrené správnym spôsobom a treba to. Komisia na svojom zasadnutí 19. marca 2024 odporučila a následne 20. júna 2024 aj mestské zastupiteľstvo schválilo dotáciu vo výške 4000 eur pre Horolezecký klub NEOLIT na predmet "Príprava Architektonickej štúdie Lezecké centrum".

VZN č. 130 však v §8 (5) uvádza, že "predprojektová príprava pri investičných projektoch" patrí medzi neoprávnené výdavky. Podľa mojich informácií architektonická štúdia spadá do kategórie predprojektovej činnosti, teda by malo ísť o neoprávnený výdavok.

Druhá otázka je, ako bude postupovať úrad?

Ak mám pravdu, tieto financie nemôžu byť čerpané, ak nemám pravdu, presvedčte ma.

Ako to zlepšiť?

Na mestskom zastupiteľstve som ako občan informoval, že projekty navrhnuté na schválenie bude treba zvážiť, keďže miera vyhodnotenia a transparentnosti je tu problematická. Zároveň som informoval, že v našej organizácii pripravujeme návrhy na úpravu nariadení, ktoré riešia dotácie mesta.

Plánujeme to počas júla 2024 a budem rád, ak sa pridáte s podnetmi. Informoval som však aj o tom, že samotní členovia komisie nie sú podľa môjho názoru vybratí objektívne - tomu sa budem venovať v najbližšom príspevku, keďže návrhy na zloženie komisie už máme pripravené, predložíme ich verejnosti na pripomienkovanie a následne aj vedeniu mesta Martin.